Umar Ahsan Khan – The Indus Hospital Korangi Campus

Umar Ahsan Khan

Umar Ahsan Khan

Umar Ahsan Khan

CEO