Mr. Shabbir Machiara – The Indus Hospital Korangi Campus

Mr. Shabbir Machiara

Team Member

Mr. Shabbir Machiara