Mr. Khalid Khanani – The Indus Hospital Korangi Campus

Mr. Khalid Khanani

Mr. Khalid Khanani

Director