Mr. Amanullah Khan – The Indus Hospital Korangi Campus

Mr. Amanullah Khan

Team Member

Mr. Amanullah Khan